Vote bonè (an avans)

Chwazi dépatman ou anrejistre pou voté a pou ka jwenn ki koté pou al vote bonè nan zon paw la épi tou a kilé ou ka alé.

Nan koté ou ka voté bone yo, yo pral mande ou pou bay yon kat oswa on lot fom idantifikasyon valab ki gen foto ou ak siyati ou sou li. Yap aksépté nenpot nan fom idantifikasyon sa yo:

Si kat idantite ki gen foto w’ la pa gen siyati w’ tou, yo pral mande pou w’ bay yon lòt pyès idantite ki gen siyati w’ ladan. Si w’ bezwen èd pou w’ ka jwenn Kat Idantite w’ vote rele VoteRiders nan 844-338-8743.